AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.3. KŘÍŽOVÁ SHODA (Cross complianc)

Každé zemědělské podnikání se řídí dlouhodobou strategií a musí respektovat zákonné požadavky na hospodaření ve všech směrech (19 směrnic a vyhlášek).

Bohužel tato strategie není podpořena jasnou zemědělskou politikou státu.
Na druhou stranu je platnost předpisů neúprosně uváděna do praxe v časovém omezení do roku 2013.

Pojem křížové shody se rozumí spojení problematiky ochrany životního prostředí a zdraví s problematikou dotační politiky pro zemědělství.
Křížová shoda je podmínkou poskytováni finančních podpor.

Identifikace problémů (analýza) v hospodaření a následné řešení je časově náročná činnost, které zpravidla vyžaduje pro konečný efekt investici (rekonstrukce a nová perspektivní výstavba provozních i doprovodných staveb).

Na řešení investic je nastaven Program rozvoje venkova s kompletním financováním jednotlivých okruhů modernizace zemědělského podnikání.

„ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM“

Jednou za rok se podávají žádosti, proto je třeba včas začít s řešením problémů a rozdělit je do etap podle závažnost a ekonomické návratnosti investice.

          Na základě zkušeností z minulých let a aktivní spolupráce s dalšími specialisty jsme připraveni v poradenské činnosti jednotlivé okruhy řešit.

S t a n d a r d n í   p o s t u p:

          Po seznámení s podnikatelským záměrem a provedení analýzy zjistíme další okolnosti, které mohou ohrozit realizaci projektu modernizace.

V řešení problému u chovu skotu končí zpravidla řešení investicí do staveb.

S t a v e b n í   ř e š e n í   o b j e k t ů:
  • vypracování studií s předpokládanými kapacitami, technologickým řešením a případně i technikou.
  • zjistit vlastnictví pozemků (diplomaticky zajistit)
  • zpracování PHO případně dále Ekologického auditu(až jeden rok)
  • zpracování projektu pro územní řízení a stavebí povolení
  • případně dopracování prováděcího projektu
  • možné jednání s organizacemi,které se k projektu vyjadřují(stavební úřad,orgán životního prostředí,hygiena,vetrinární správa,
Z a j i š t ě n í   f i n a n c o v á n í   p r o j e k t u:
  • zpracování žádosti na získání finančních prostředků z PRV Osa I.1.1.1.
  • investor jedná s bankou

© 2009 Jan Medek