AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.4. ANALÝZA HOSPODAŘENÍ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

1. Seznámení se zemědělským podnikem

Podmínky hospodaření,výměra,výroba RV ve vztahu k ŽV

Řízení podniku,podnikatelský záměr,využívání poradenských služeb

2. Rozsah a zaměření ŽV,kategorie hospodářských zvířat

Úroveň jednotlivých chovů skotu,užitkovost,plemenářská práce,stav zoohygienických opatření,

  2a. Vedení evidence skotu
Stájový registr,ústřední evidence,označení zvířat,průvodní listy

3. Stavby ,technologie a technika ustájení jednotlivých kategoriií skotu

Technologické parametry ustájení podle standardů pro jednotlivé kategorie,mikroklima stájí a větrání,napájení,kvalita podlah,prostrnost pohybových chodeb,možnost sociálního kontaktu

  3.a. Průběžné sledování stáda a jednotlivých kusů
Celková pohoda,kondice,růst a vývin,nestandardní chování,čistota,příznaky poranění

  3.b. Časovost jednotlivých pracovních postupů
Rozpis a časové plnění jednotlivých pracovních operací a úkonů

4. Skladovací prostory pro krmiva

Kapacita a technologická návaznost

5. Skladovací prostory pro statková hnojiva a odpadní vody

Skladovací kapacity na danou produkci,stav staveb,provozné bezpečnost, havarijní plán

6. Vliv ustájeného skotu na životní prostředí

Zejména při větších koncetracích ja nutné sledovat dodržování pásma hygienické ochrany,zabezpečení proti proniknutí závadných látek látek do okolního terénu,dodržování zásad ve zranitelné oblasti, v případě potřeby zpracování ekologického auditu.

7. Dodržování zákonných požadavků na chov skotu z hlediska veterinární legislativy

Organizace chovu z hlediska ochrany před nebezpečnými nákazami, zabránění pronikání volně žijících zvířat do kontaktu,sledování zdravotního stavu,plnění požadavků na přemisťování zvířat,dodržování příslušných standardů

  Při analýze jednotlivých okruhů je možno přizvat specialistu :

  • větrání, mikroklima stájí
  • stavební řešení,statika objektů a nepropustnost jímek
  • ekologický audit
  • veterinární požadavky© 2009 Jan Medek