AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII. TECHNOLOGIE A TECHNIKA

V referencích jsou uvedené stáje, kde jsme řešili technologie a techniku a to i ve spolupráci se specialisty na jednotlivé specifické okruhy. Neměníme vaše sny ve skutečnost, ale upřednostňujeme potřeby zvířat na pohodové ustájení. To znamená vytvořit prostředí pro přirozené životní projevy, tak jak to má skot geneticky zakódované. Termín spokojená kráva je velice širokýa nebo naopak, odpověď na otázku, jak se pozná spokojená kráva je velmi složitá. Vycházíme z dostupných informací VÚŽV, zahraniční literatury o technologiiích ustájení a dlouhodobých zkušeností z chovu skotu (výživa, plemenářská práce, prostředí provozu, pracovní postupy, etologie chování zvířat). Velmi důležité pro další rozhodování jsou věrohodné informace z provozu významných farem i zahraničních, jak se zvířata chovají v nových a nebo modernizovaných stájích.

Stáje pro chov skotu, zejména produkčních dojnic a jejich vybavení se vzhledem k objektivně existujícím podmínkám postupně vyvíjí. Interval posouzení jednotlivých novinek je několikaletý. Důvodem je předvším zvětšující se tělesný rámec a zvýšená užitkovost. Tyto anatomické a fyziologické změny jsou při řešení stájí určující.

Nenahraditelné zkušenosti přinesly zmodernizované stáje, které se začínaly rekonstruovat od začátku devadesátých let minulého století. Tyto technologické a technické změny společně s výživou přinesly, výrazný vzestup užitkovosti, podstatné snížení lidské práce a další pozitiva. Míra zkušeností s řešním ustájení vysokoužitkových stád se postupně vytvářela i s využitím poznatků z chovatelsky vyspělích zemí.

Nedokonalá řešení stáji pro skot (prostředí) z devadesátých let omezila další využiti genetického potenciálu při nežádoucích projevech poruch zdraví a reprodukce na které chovatel nebyl zvyklí. Vysokoužitková zvířata jsou citlivá zejména na nedokonalé mikrolima stáje, nedosttek čerstvého vzduchu, světla, pohybových prostor. Vyžadují nerušený odpočinek, ale i přesné dodržování technologické kázně a spoustu dalších detailů.
V další etapě vývoje technologií ustájení nastala výstavba nových stájí a inovace techniky.Vývoj se někdy jevil jako konečná řešní, ale bohužel v detailech a požadavcích na pohodu ustájení bude vždycky co zdokonalovat.
Pozitivní je i to, že mezi investory se občas objeví stavitel, který se snaží vybudovat něco nadstandrdního, nadčasového, světového. Stáj, kde se skot bude chovat podle představ člověka a pracovní síla se nahradí technikou. Zde jsou k dizpozici také zkušenosti, ale někdy dále nevyužitelné.
Provozní zkušenosti z nově vybudovaných a nebo rekonstruovaných stájí lze posoudit po třech, až pěti letech, zda jsou pro další praxi spolehlivě použitelné.

Původní objekty lze modernizovat pokud zapadají do koncepce ustájení v rámci obratu stáda, lze je upravit odpovidajícím způsobem pokud investice na pohodovou rekonstrukci nepřesahne náklady na ustajovací místo o proti nové stavbě.

Nové stavby jsou navrženy s určitou perspektivou předpokládaného vývoje v chovu skotu, ekonomiky provozu a zátěže na životní prostředí.
Sebelepší dokonalá technologie ustájení není využita bez chovatelského přístupu pracovníků, fenomén, který se v praxi těžko a dlohodobě nedaří naplnit.

L e g i s l a t i v a:

Zákon č.183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu
Vyhláška č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby včetně zemědělských
Vyhláška 208/2004 Sb.o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat.ve znění vyhl.č. 425/2005 Sb. a 464/2009 Sb.
Dojící zařízení ČSN ISO 3918, ČSN ISO5707, ČSN ISO 6690


Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic:

volné ustájení v produkční stáji s boxovými loži – jednořadé boxy: min. 2,90 m2/1 dojnici, protilehlé dvouřadé boxy: min. 2,60 m2/1 dojnici, kombiboxy: min. 2,22 m2/1 dojnici
volné ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou ve stájích: min. 5,75 m2/1 dojnici
volné ustájení v porodním kotci pro volné telení: min. 10,35 m2/1 dojnici
Zvýšení lehacího prostoru docíleno snížením počtu zvířat nebo přesunem zvířat do jiné stáje.

Zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu:

ošetření proti hmyzu: chemicky min. 4x aplikace ročně nebo biologicky min. 10x nasazení ročně
podestýlka ze slámy: zabezpečit nařezání/naštípání a alkalizaci v poměru 5 kg mletého vápence, 2 litry vody a 1 kg slámy; min. pH podestýlky 8,5
podestýlka ze separátu: zabezpečit jeho biotermický záhřev a min. sušinu 30 % alkalizaci v poměru 1 kg mletého vápence na 4 kg upr. separátu; min. pH podestýlky 8,5, vést evidence regulace hmyzu a ošetření podestýlky
Sazba dotace se liší v bezstelivových a stelivových provozech

© 2009 Jan Medek