AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodII.3. CHOV DOJNIC - produkčníPOHYBOVÉ PROSTORY

Dostatečné šířkové a délkové rozměry chodeb a boxů se významně se podílí na pohodě ve stádě dojnic.INDIVIDUELNÍ BOXOVÉ USTÁJENÍ

Z hlediska pohody je nejvýhodnější a osvědčený systém ustájení, (suché lože a individelní klid k odpočinku, nízké provozní náklady). Při optimální délce stlaného lože 180 - 195 cm (š.120 – 130 cm) se významně stabilizuje nastlaná vrstva podestýlky ošetřená vápenatým přípravkem s udržením pH nad 8,5. Toto řešení se registruje jako úžitný vzor. V provozu je na farmách Pohled, Plavsko, Voděrádky, Svučice a u mladého skotu Horní Bradlo, Pozovice.VĚTRÁNÍ – ČISTÝ VZDUCH

Výškové rozměry konstrukce stáje a sklony střech se dimenzují pro dané stádo podle potřebné kapacity vzduchu na užitkovost chovaného stáda. Využívá se přirozený „komínový efekt“ do střešní kryté nebo otevřené štěrbiny, případně i svislé. Významné je i příčné větrání.
Výměnu vzduch v tropických dnech je nutné doplnit větráním s nucenou ventilací a schlazování vzduchu mlžením. Lomaco turbiny jsou vhodné jako doplněk. Optimální proudění vzduchu v zóně zvířat je kolem 2m.s-1.SVĚTLO

Prosvětlení střešního pláště včetně hřebenové štěrbiny(1/10 plochy podlahy stáje) a průsvitné plachty na boku stáje, osvětlují přirozeným světlem pobytový prostor krav. Prosvětlení doplňuje světelný zdroj s intenzitou 100 až 300 lx na osvětlení stáje na 15 až 17 hodin denně. Nutná je instalace nočního osvětlení zejména v průchdech ke krmišti s napajedly.Napájení

Na produkci 1 litru mléka dojnice potřebuje 3 – 5 litů vody, nebo pro zpacování 1kg sušiny v krmivu kráva potřebuje minimálně 5 litrů vody a ještě přidáme odhad na faktor termoregulace v letním obdob, získáme potřebu vody pro skupinu. Dále je důležetá délka, kapacita a rozmístnění napájecích žlabů, samozřemostí je temperace, ochrana proti znečištění, nerezové provedení a další nezbytné detily.CHLAZENÍ A SKLADOVÁNÍ MLÉKA

Technická zařízení pro rychlé zchlazení a uchování mléka při teplotě 4 – 5°C je možno navrhnout se systémem nepřímého chlazení a nebo chladící tanky s přímým odparem. Skladovací tanky o různých kapacitách jsou standardně umístněné ve stavbě nebo jsou osvědčené i zateplené nádrže mimo budovu. Zásadní pro kvalitní uchování mléka je rychlé zchlazení i s využitím předchladiče, nesměšovat zchlazené mléko s nezchlazeným (případně jen do 10°C) a dodržovat čištění a dezinfekci zařízení včetně hygieny a pořádku v mléčnici.

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY DOJENÍ

Dojírna je technicky nejdůležitější zařízení na farmě.
Tyto stránky neuvádějí jednotlivé systémy a detaily dojící techniky. Toto specifické téma se řeší přímo s chovateli.
Před volbou jaké zařízení zvolit rozhoduje mnoho faktorů a z hlediska ivnvestice není rozhodující jen cena při nákupu, ale i provozní náklady, spolehlivost a cena jednotlivých dílů, využití pracovníků, ekonomika provozu.
Nutné je řešit úspornost provozu z hlediska využití odpadního tepla, recyklace vody, úspory energií, předchlazení mléka a p.
Z praktického provozu dojíren různých typů a vybavení je dostatek zkušeností ověřených v různých podmínkách i s různými plemeny dojnic.
Robotizovaná dojící zařízení (AMS) – dobrovolné dojení s různým technickým řešním .Vhodnost se jeví u menšího stáda, kde je výhoda úspory pracovních nákladů au větších koncentrací tato výhoda zaniká. Faktické informace z dlohodobého provozu z evropských farem se potvrdily i u dojených stád systémem AMS v našich chovech (jiná organizace práce,v yšší odbornost obsluhy, neochota k dojení až 20%, ekonomika provozu).Stavební řešení dojírny, čekárny,mléčnice a příslušenství
  • důležité je co nejbližší situování dojírny s čekárnou vzhledem k ustájovacím prostorám dojnic
  • spojovací chodby navrhovat nezbytně široké, prosvětlené,s protiskluzovou úpravou podlah
  • u dojírny je důležité přirozené větrání a osvětlení zejména pracovního prostoru
  • spády podlah řešit v příznivém sklonu vzhledem k pohybu dojnic a snadnému čištění
  • k temperování dojírny využít odpadní teplo a dalším zdrojem tepla udržovat provozní teplotu i zabezpečit prostory v případě vysokých mrazů
  • stavba čekárny se volí jako lehký větratelný přístřešek s dostatečnou kapacitou, je vhodná spádová nebo zaroštovaná podlaha a střešní plášť zateplený
  • za čekárnu je možno umístnit třídící branku, tenzometrickou váhu, separační kotce s fixací, místo na ošetřování paznehtů a dezinfekční vanu.
  • stavba mléčnice musí odpovídat normě pro skladování mléka a musí navazovat na komunikaci pro dopravu mléka
  • zázemí pro technika a ošetřovatele se staví nezbytně nutné se sociálním zařízením napojeným na samostatnou jímku
  • zázemí pro techniku nesmí hlukem ohrožovat pracoviště a sklad pro chemické látky je se samostaným vchodem

© 2009 Jan Medek