AKTUÁLNÍ FOTO   |   REFERENCE   |   KONTAKT   |   UŽITNÝ VZOR - "Boxové lože pro ustájení skotu"   

1. Úvod

1. Obsah poradenství 2. Etický kodex 3. Křížová shoda (Cross-Compliance) 4. Analýza hospodaření živočišné výroby 5. Návrh využití Program rozvoje venkova 6. Bezpečnost práce v chovu hospodářských zvířat

1. Úvod 2. Chov telat 3. Chov mladého skotu 4. Chov dojnic 5. Chov KBTM 6. Výkrm býků

1. Úvod

1. ÚvodIV.KEJDOVÉ TECHNOLOGIE

      Výstavba ustájení s kejdovou technologií nebo přechod ze stlaného provozu s chlévskou mrvou na kejdové hospodářství znamená vyřešit několik okruhů důležitých pro funkčnost celého systému. Každé nedořešení, zanedbání nebo nepochopení specifik kejdového hospodářství má v důsledku obecnou nechuť ke „kejdě“ , známou z minula, čímž se komplikuje celý provoz. Proto je zásadní důsledné seznámení s technologií provozu a dálším využitím kejdy jako hnojiva, případně jako materiálu do bioplynového reaktoru. Ekonomika provozu je známá, zkušeností z jednotlivých hospodářství je dostatek, proto je možné navrhnout kompletní řešení pro dané stáje skotu. Vždy se vyplatí spolupracovat se specialistou v daném oboru. Dále je nutné při navrhování respektovat fyzikální zákony o tekutosti kapalin o různé hustotě.

Ve stájích s kejdovou technologií se do loží v individualních lehacích boxech montují různé typy matrací nebo se lože dostýlá upraveným separátem nebo jiným vhodným stelivem.

1.OKRUH

Odtok kejdy gravitací nebo mechanická manipulace s kejdou do skladovacích prostor


Roštové podlahy
  • kejda odtéka gravitací přeronovými kanály do sběrné jímky
  • kejda se prošlapuje a protéka do podroštového skladovacího kanálu s cirkulací a čerpáním
  • v podroštovém prostoru je shrnovací lopata
U roštových podlah je důležité zapezpečit čistotu roštů protlačením husté části kejdy do podroštového prostoru například mechanickou lopatou se stěrkou.
Pevné podlahy
  • kejda se vyhrnuje mechanickou lopatou do sběrného kanálu a odtud gravitací, přeronem nebo skluzem do sběrné jímky
Shrnovací lopaty
  • tažené lanem(ocelové,textilní) nebo řetězem
  • hydraulické shrnovací lopty
Mobilní vyhrnování
  • využívá se stroj s radlicí2.OKRUH


Separace
  • kejda se separuje pouze pro potřeby stlaní nebo surovou kejdu přečerpáváme přímo do skladovcích prostor. Využívají se separátory šnekové a odstředivé, kde každý systém má své přednosti a jiné provozní podmínky.


Skladování kejdy
  • Skladování v nádržích – železobetonové, smaltované ocelové plechy, systém LIPP
Skladování v zemních jímkách

Pokud je potřeba zastřešit nádrže, je výběr v kovových konstrukcích,zaplachtování a je možné využít i plovoucí folie.


3.OKRUH


Aplikace kejdy – mobilních cisteren je široký výběr v různém provedení (plastové,ocelové nádrže), několika nápravové podvozky, různé výměnné nástavby, adaptéry na aplikaci. Cisterna se volí na konkretní podmínky provozu.

Při aplikaci kejdy je nutno respektovat příslušná pravidla a normy. Nejefektivnější využití je přihnojování na list. Skladovcí a sběrné jímky musí mít navrženou výkonnou techniku na homogenizaci a čerpání.


TECHNICKÁ DATA

Denní produkce kejdy je daná podle ustájené kategorie skotu s dopočtem odpadní a technologické vody. Celková skladovací kapacitu jímek s rezervou se navrhuje na pětiměsíční produkci.

Hustota hovězí kejdy se pohybuje od 8 do 12 % podle množství technologické vody, kategorie a produkce skotu, teplotních vlivů ve stáji a dalších okolností (zbytky krmiva,separát ze steliva).

Po separaci surové kejdy zůstává ve fugátu zbytek sušiny do třech procent a tím se další manipulace a aplikace zjednoduší. Potřebný skladovací prostor po uplné separaci se snižuje o 15 – 30 %. V separátu dosahuje sušina třicetitřiceti procent. Proto je separát dobře kompostovatelný a dále je možné využití po termizaci jako stelivo. Pro potřeby hnojení je třeba znát i dělení živin N P K. V tekuté část zůstává zhruba 60% podílu N, 70 % podílu P2O5 a
80 % K2O. Ekonomický efekt je v úspoře minerálních hnojiv zejména k jarnímu přihnojení.


© 2009 Jan Medek